Regulamin
+48 539 11 22 33   jacek@123plywamy.pl

Regulamin

 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe warunki określają zasady świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, zwanych dalej „Kursami” przez szkołę pływania „123 Pływamy” działającą pod firmą „Szkoła Żeglarska Jacek Wójcik” z siedzibą w Żelechowie przy ul. Letniej 2, 96-321 Żabia Wola, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Żabia Wola pod numer ewidencyjnym 841,  o numerze NIP: 527-156-66-15, zwaną dalej „Instruktorem”.

2. Zapisy na zajęcia

2.1. W kursach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia, oraz dzieci w wieku od lat 4, zwanych dalej „Kursantami”, których opiekunowie prawni podpisali przed pierwszymi zajęciami dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.

2.2. Zapisy na naukę pływania odbywają się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie  przez Kursanta,  niniejszego regulaminu wraz z częścią zgłoszeniową, który jest zamieszczony na stronie www.123plywamy.pl w zakładce „REGULAMIN”.

2.3. Rezerwacja zajęć indywidualnych oraz grupowych odbywa się bezpośrednio u Instruktora.

3. Płatności

3.1. Dokonując rezerwacji miejsca, Kursant bądź jego opiekun prawny, zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w kwocie obejmującej lekcję lub cały kurs, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Na wniosek Kursanta (opiekuna) płatność może być rozłożona na raty.

3.2. Brak potwierdzenia opłaty za kurs może skutkować odrzuceniem rezerwacji Kursu.

3.3. Rezerwacja miejsca z formą płatności poprzez przelew internetowy zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania środków na koncie lub po przekazaniu potwierdzenia przelewu Instruktorowi drogą mailową na adres: jacek@123plywamy.pl

3.4. Instruktor zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Kursanta, który zalega z płatnościami powyżej 14 dni.

3.5. Wysokość płatności za Kurs określa cennik zamieszczony na stronie www.123plywamy.pl w zakładce „CENNIK”.

4. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1. W przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn technicznych Instruktor może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.

4.2. Instruktor nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.

4.3. Zajęcia indywidualne odwołuje się bezpośrednio u Instruktora, najlepiej z 24h wyprzedzeniem, ale nie później niż 3 h przed zajęciami.

4.4. Każdorazowa możliwość odbycia opuszczonych zajęć powinna być skonsultowana wcześniej z Instruktorem.

5. Rezygnacja z kursu

5.1. Instruktor  „123 Pływamy”,  zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania Kursu to różnica wynikająca z pozostałych do końca  godzin zostanie zwrócona Kursantowi.

5.2. Kursantowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia. Jeśli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę.

 6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Za szkody wyrządzone przez Kursantów niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.2. Instruktor zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na pływalni bez opieki.

6.3. Kursanci nieprzestrzegający regulaminu Szkoły Pływania „123 Pływamy” oraz regulaminu pływalni, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.

7. Polityka prywatności

7.1. Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w Kursie i podając swoje dane osobowe, a zwłaszcza adres zamieszkania, e-mail, numer  telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć.

7.2. Każdemu Kursantowi przysługuje wgląd w swoje dane oraz ich zmiana lub usunięcie konta w chwili zrezygnowania z kursu.

 

adobe_pdf-logo

 

 

 

Pobierz Warunki/Umowę

UWAGA – w pobranym pliku Warunki/Umowa znajduje sie również formularz zgłoszeniowy na kurs nauki pływania!

 

 

 

 

Partnerzy